تغییر قیمت برخی از کالاها

با توجه به نوسانات نرخ ارز و از آنجاییکه محصولات ارتباط مستقیم با قیمت ارز دارد قیمتهای محصولات دچار تغییر خواهد شد. 

1397/08/27