پشتیبانی اختصاصی وب سایت

پشتیبانی پرتال وب اختصاصی برنز


پشتیبانی سیستمی، تلفنی، آنلاین
تهیه نسخه پشتیبان هفته یک بار
بروزرسانی نسخه پرتال 6 ماه یکبار
تغییرات مبتنی بر پرتال ندارد
ورود یا تغییر داده ها 1 بار در ماه
آموزش و پشتیبانی آنلاین
390,954 تومان
شش ماهه
پشتیبانی پرتال وب اختصاصی نقره


پشتیبانی سیستمی، تلفنی، آنلاین
تهیه نسخه پشتیبان هفته ای 2 بار
بروزرسانی نسخه پرتال
تغییرات مبتنی بر پرتال 1 بار در ماه
ورود یا تغییر داده ها 4 بار در ماه
آموزش و پشتیبانی آنلاین
712,954 تومان
شش ماهه