میزبانی وب لینوکس شرکتی

L-01GB

فضا ۱GB
پهنای باند ۱۰GB در ماه
۱۰۰ عدد پست الکترونیک
CPanel
تک دامنه
نامحدود Sub Domain
PHP 5.4, 5.5, 5.5, 7.0, 7.1, 7.2
Firewall, cPnginx, Softaculous
L-10GB

فضا ۱۰GB
پهنای باند ۱۰۰GB در ماه
۱۰۰ عدد پست الکترونیک
CPanel
تک دامنه
نامحدود Sub Domain
PHP 5.4, 5.5, 5.5, 7.0, 7.1, 7.2
Firewall, cPnginx, Softaculous
L-20GB

فضا ۲۰GB
پهنای باند ۲۰۰GB در ماه
۱۰۰ عدد پست الکترونیک
CPanel
تک دامنه
نامحدود Sub Domain
PHP 5.4, 5.5, 5.5, 7.0, 7.1, 7.2
Firewall, cPnginx, Softaculous
L100GB

فضا ۱۰۰GB
پهنای باند ۲۰۰GB در ماه
۱۰۰ عدد پست الکترونیک
CPanel
تک دامنه
نامحدود Sub Domain
PHP 5.4, 5.5, 5.5, 7.0, 7.1, 7.2
Firewall, cPnginx, Softaculous